نوشته‌ها

بتن ریزی

بر اساس بند ۹-۷-۴-۹ مبحث نهم صفحه ۶۴

🔸 بتن ریزی در دال ها باید در یک جهت و به طور متوالی انجام شود. محموله های بتن نباید در نقاط مختلف سطح و به صورت پراکنده ریخته و سپس پخش و تسطیح شوند.