نوشته‌ها

مجری عملیات ساختمانی (پیمانکار) به عنوان مباشر در تخریب غیر اصولی ملک و ایراد خسارت به املاک مجاور مسوول است و پرداخت اجرت محل ملک ساکنین املاک مجاوردر مدتی که امکان ادامه تصرف آنها در ملک خود را ندارند بر عهده دارد . ادامه مطلب